Reklamačný poriadok

1. ÚVOD

Táto smernica upravuje práva a povinnosti zákazníka ako aj organizácie pri uplatňovaní a riešení reklamácií na nekvalitu dodaného náhradného dielu alebo na nekvalitu opravy automobilu.

2. REKLAMÁCIE PREDANÝCH NOVÝCH NÁHRADNÝCH DIELOV

2.1 Organizácia predáva náhradné diely, príslušenstvo, agregáty, výmenné diely a motory spravidla na objednávku. Objednávka je zároveň aj kúpnou zmluvou medzi dodávateľom a odberateľom. Objednávku môže odberateľ vystaviť buď písomne listom, faxom či prostredníctvom elektronickej pošty ( e-mailom ), alebo ústne, pričom ústne vystavenú objednávku musí dodávateľ písomne potvrdiť. Všetky zmeny a ďalšie prípadné dohody týkajúce sa predmetu kúpy je potrebné dohodnúť písomne.

2.2 Dodávateľ je  oprávnený požadovať od odberateľa zloženie primeranej zálohy na kúpnu cenu. V deň zloženia zálohy je vystavená zálohová faktúra vrátane DPH.

2.3 Zákazník si preberá náhradné diely pri predaji alebo pri dodaní (ak mu organizácia doručí kupované náhradné diely v dohodnutom čase a na dohodnuté miesto).

2.4 Náhradné diely, príslušenstvo a agregáty, výmenné diely a motory zostávajú vo vlastníctve dodávateľa až do okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny odberateľom podľa príslušného daňového dokladu. Zaplatením  prechádza na zákazníka vlastníctvo kupovaného náhradného dielu.

2.5 Kúpnou cenou sa rozumie cena predmetu predaja bez zľavy a akýchkoľvek zvýhodnení. Ďalšie dohodnuté plnenia ( balné, dopravné a pod. ) nie sú súčasťou ceny predmetu kúpy a účtujú sa zvlášť. Vždy platí cena platná v deň odovzdania predmetu kúpi odberateľovi.

2.6 Kúpna cena a cena ďalších dohodnutých plnení je splatná ihneď pri prevzatí predmetu kúpy odberateľom, ak nie je stanovený neskorší termín splatnosti na daňovom doklade.

2.7 V prípade oneskorenia s úhradou ceny predmetu kúpy je odberateľ povinný  zaplatiť dodávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z celkovej ceny predmetu kúpy za každý aj začatý deň omeškania.

2.8Pri predaji dostane zákazník spolu s náhradným dielom faktúru, na ktorej sú okrem iného uvedené identifikačné znaky predávaného tovaru. Ak zákazník nakupuje za hotovosť, k faktúre je priložený aj pokladničný doklad z elektronickej registračnej pokladnice. Daňový doklad slúži zároveň ako záručný list.

2.9 Pri predaji je zákazník upozornený na to, že montáž náhradného dielu do automobilu smie prevádzať len odborný (autorizovaný) servis.  

2.10 Zákazník je povinný používať a udržiavať automobil v súlade s pokynmi výrobcu daného motorového vozidla, napr. vymieňa olej, olejový filter a vzduchový filter v predpísaných intervaloch a vedie o tom záznamy (servisná knižka, kniha opráv apod.).

2.11 Organizácia zodpovedá za vady, ktoré sa na náhradnom diely zistia:

 • po jeho prevzatí zákazníkom,
 • v záručnej dobe, ktorá sa začína od dňa odborného namontovania náhradného dielu do vozidla, čiže od uvedenia náhradného dielu do prevádzky.
  • Ak pri reklamácii ide o vadu, ktorú možno odstrániť, organizácia túto vadu bezplatne, včas, riadne a bez zbytočného odkladu odstráni.
  • Ak pri reklamácii ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má zákazník
 • právo na výmenu náhradného dielu alebo
 • právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí.

2.14 Práva zo zodpovednosti za  vady predaného náhradného dielu  zaniknú:

 • ak sa neuplatnili v záručnej dobe,
 • ak zákazník nevie preukázať, že náhradný diel bol zakúpený alebo opravovaný v našej organizácii,
 • ak zákazník nevie preukázať, že sa pri montáži súčiastky sa postupovalo v súlade s bodom 2.9 tohto reklamačného poriadku,
 • ak zákazník nevie preukázať dodržanie požiadaviek uvedených v bode 2.10 tohto reklamačného poriadku,
 • ak je zjavné, že vady vznikli násilným zaobchádzaním s náhradným dielom (pád, náraz, piesok a pod.) alebo neodborným zásahom do náhradného dielu, ktorý výrobca nepovoľuje,
 • ak zákazník pri uplatnení reklamácie neodovzdal vadný náhradný diel organizácii,
 • dôvodom výskytu vady je nedodržanie návodu na obsluhu a údržbu predmetu kúpy predpísaného výrobcom zo strany odberateľa.
  • Dodávateľ poskytuje na predmet kúpy záruku v rozsahu a za podmienok, ktoré sú uvedené nižšie:

a., u nových agregátov a motorov  buď po dobu 24 mesiacov odo dňa odovzdania predmetu     kúpy   odberateľovi alebo po dobu absolvovania jazdeného výkonu 200 000 km, záruka na    vady   predmetu kúpy sa končí skutočnosťou ktorá nastane najskôr.

b., u výmenných náhradných dielov, príslušenstva, agregátov a motorov buď po dobu 12    mesiacov odo dňa  odovzdania  predmetu  kúpy alebo po dobu  absolvovania  jazdeného    výkonu 100 000 km, záruka na vady predmetu kúpy sa skončí skutočnosťou ktorá nastane    najskôr.

c., u nových náhradných dielov a príslušenstva buď po dobu 12 mesiacov odo dňa  odovzdania   predmetu zmluvy alebo po dobu absolvovania jazdného výkonu 100 000 km, záruka na vady    predmetu kúpy sa končí skutočnosťou ktorá nastane najskôr.

 • Na bežné opotrebenie sa záruka nevzťahuje.

2.17. Každú reklamáciu  musí   zákazník  uplatniť  písomne,    pričom    použije  formulár F-25 Reklamačný list,  v  ktorom  popíše  zistené  vady a  vyplní  všetky   ostatné  požadované údaje, prípadne uvedie aj svoj nárok, ktorý v dôsledku vzniku vád požaduje.

 • Reklamácie od zákazníka je povinný prevziať vedúci servisu alebo prijímací technik. Zamestnanec, ktorý  reklamáciu prevzal, rozhodne o nej ihneď, v ojedinelých prípadoch do troch pracovných dní    a najneskôr však do 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty  má zákazník rovnaké práva, akoby išlo o vadu,  ktorú nemožno odstrániť, viď. bod 2.13.
 • Na jednom  výrobku  sa  tá  istá  chyba  môže  objaviť  2 razy.  V opačnom  prípade  má zákazník právo  na výmenu  náhradného  dielu alebo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí. 

 

3. REKLAMÁCIE  OPRAVOVANÝCH AUTOMOBILOV – REKLAMÁCIA OPRAVY  

3.1 Opravou automobilu sa rozumie činnosť, ktorou sa najmä odstraňujú vady automobilu, následky jeho poškodenia alebo účinky jeho opotrebenia.

3.2 Dohoda o vykonaní opravy alebo údržby ( ďalej len „ servisná zákazka “ ) je platná od okamihu, kedy Objednávateľ a Zhotoviteľ túto servisná zákazku podpíšu. V servisnej zákazke je potrebné uviesť rozsah prác, prípadne predpokladaný termín  dokončenia. V prípadoch, v ktorých nie je možný odklad možno servisnú zákazku a rozšírenie rozsahu prác rozšíriť ústne. O ústnom podaní zákazky zhotoviteľ zabezpečí záznam , ktorý odovzdá objednávateľovi spolu s predmetom Zákazky po uskutočnení prác.

3.3 Organizácia zodpovedá za vady, ktoré má zákazníkom požadovaná a v organizácii vykonaná oprava pri prevzatí automobilu zákazníkom, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí automobilu po jeho oprave.

3.4 Zhotoviteľ poskytuje záruku na vady buď po dobu 6 mesiacov alebo po dobu absolvovania 10.000 km u motorových vozidiel a prívesov alebo 60 prevádzkových hodín od prevzatia agregátu a špeciálnych vozidiel s vedľajšími pohonmi, záruka na vady zákazky sa skončí skutočnosťou ktorá nastane najskôr, pričom sa primeraným spôsobom uplatnia  vyššie uvedené body 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 a 2.17 tohto reklamačného poriadku.

3.5 Na bežné opotrebovanie sa záruka nevzťahuje.

3.6 Na opravy uskutočnené podľa požiadaviek objednávateľa len provizórne alebo na dobu dočasnú sa záruka neposkytuje. Provizórnou opravou sa rozumie uskutočnenie opravy bez dodržania  riadneho technologického postupu.

3.7 Záruku nie je možné uplatniť, ak :

a., vadné diely boli medzitým na pokyn Objednávateľa inou odbornou osobou, alebo

Objednávateľom upravené, opravené, alebo odstránené,

b., pri uskutočnení opravy alebo údržby boli použité na požiadavky Objednávateľa iné, ním zaopatrené diely alebo prevádzkové hmoty .

c., Zhotoviteľ nemohol z dôvodu nesúhlasu objednávateľa vykonať opravu podľa riadneho technologického postupu.

3.8 Objednávateľ je povinný pri prevzatí predmetu zákazky  tento riadne skontrolovať a v prípade, že zistí závady, je povinný na nich  okamžite upozorniť, inak stráca právo na uplatnenie vád zákazky.

3.9 V ostatných prípadoch musia byť vady  Zhotoviteľovi  písomne oznámené bezodkladne po ich zistení a presne vyšpecifikované, pričom použije formulár F-25.

3.10 Pokiaľ sa aj pre opakované pokusy o opravu nepodarí závadu odstrániť, môže objednávateľ požadovať zľavu z ceny zákazky, alebo od servisnej zákazky odstúpiť.

3.11 Náklady na odtiahnutie vozidla , ktorého sa závada týka idú na ťarchu Objednávateľa.

3.12 Zákazník je povinný vyzdvihnúť si opravený automobil najneskôr v dohodnutom termíne.

3.13 Ak si zákazník nevyzdvihne opravený automobil v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný ho vyzdvihnúť, má organizácia právo tento automobil odpredať. Ak organizácia pozná adresu zákazníka, je povinná o zamýšľanom predaji zákazníka vopred upovedomiť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie opraveného automobilu.

3.14 Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutého automobilu, vyplatí organizácia Objednávateľovi výťažok predaja po odpočítaní ceny opravy, poplatku za uskladnenie a nákladov predaja. Právo na výťažok predaja  musí zákazník uplatniť písomne u organizácie.

3.15 Všetky náhradné diely, výmenné diely a príslušenstvo použité pri uskutočnení servisnej zákazky zostávajú vo vlastníctve Zhotoviteľa až do okamihu úplného uhradenia ceny zákazky podľa príslušného daňového dokladu.

4. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 • Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené na predmete zákazky po dobu jej priebehu. Toto platí aj pre škody vzniknuté behom skúšobných jázd, alebo prevozu predmetu zákazky. Ak behom skúšobnej jazdy  riadi vozidlo Objednávateľ, alebo ním poverená osoba, prechádza nebezpečenstvo škody a zodpovednosť škody na Objednávateľa.
 • V prípade, kedy za škody na predmete zákazky zodpovedá zhotoviteľ, je povinný urobiť opatrenia k odstráneniu škôd a to hlavne opravou predmetu zákazky na svoje náklady. Pokiaľ nie je možné urobiť opravu, alebo je spojená s neúmerne vysokými nákladmi, uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi čiastku vo výške predmetu zákazky ku dňu poškodenia, maximálne však do výšky výrobcom doporučenej   predajnej ceny obdobného typu predmetu zákazky   ku dňu poškodenia.
 • Ak v organizácii dôjde k poškodeniu majetku zákazníka, je o tom zákazník bezodkladne informovaný príslušným vedúcim zamestnancom. Záznamom o rozsahu a spôsobu odstránenia škody je vyplnené tlačivo F-11 Poškodenie majetku zákazníka. 

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 5.1 Pre skutočnosti, ktoré nerieši tento reklamačný poriadok, platia príslušné ustanovenia platného Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

5.2 Spory, ktoré môžu vzniknúť, budú riešené prednostne mimosúdnou cestou. Ak by napriek všetkému nedošlo k dohode, platí, že v prípade sporu je príslušný pre jeho  rozhodnutie obchodný súd v sídle organizácie.

5.3 Zmeny v tomto reklamačnom poriadku navrhuje zamestnanec organizácie prípadne zákazník.

Zmeny schvaľuje vždy riaditeľ.

5.4 Tento OS-04 REKLAMAČNÝ PORIADOK  platí od 01.01.2014.