Podmienky pre vykonávanie prác na motorových vozidlách, prívesoch, agregátoch a ich súčastí

Predmetom týchto Podmienok pre priebeh prác na motorových vozidlách, prívesoch, agregátoch a ich súčastí (ďalej len „PPP“). NEOSPED s.r.o. je úprava základných obchodných vzťahov medzi NEOSPED s.r.o., so sídlom Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno (ďalej len Zhotoviteľ) a zadávateľom zákazky (ďalej len Objednávateľ). Objednávateľ prijíma a uznáva nasledujúce PPP ako záväzné pre všetky plnenia, ktoré majú byť realizované v rámci prác na motorových vozidlách, prívesoch, agregátoch a ich súčastí. Tieto PPP sú vyvesené v prijímacej hale prevádzky Zhotoviteľa na adrese Novozámocká cesta 4414, Tabaková 1, Komárno a na internetovej adrese www.neosped.sk a taktiež je Objednávateľ oprávnený si tieto PPP vyžiadať pri zadávaní zákazky od prijímacieho technika Zhotoviteľa.

I. Servisná zákazka

 1. Dohoda o vykonaní opravy alebo údržby motorových vozidiel, prívesoch, agregátoch a ich súčastí (ďalej „ Servisná zákazka“) je platná a účinná od okamihu, kedy Objednávateľ a Zhotoviteľ túto Servisnú zákazku podpíšu
 2.  V Servisnej zákazke je potrebné uviesť rozsah prác, prípadne predpokladaný termín dokončenia.
 3.  V prípadoch v ktorých nie je možný odklad možno Servisnú zákazku a rozšírenie rozsahu prác dohodnúť aj ústne. Zhotoviteľ zabezpečí o ústnom podaní zákazky záznam, ktorý odovzdá Objednávateľovi spolu s predmetom zákazky po uskutočnení prác. Taktiež pre tieto prípady platia tieto PPP.
 4. Ak zákazku zadáva vodič vozidla platí, že je k tomuto úkonu Objednávateľom poverený
 5. Servisná zákazka oprávňuje Zhotoviteľa k poskytovaniu čiastočných zákaziek svojim subdodávateľom, k vykonaniu skúšobných jázd a k preprave vozidla ktorého sa práca týka.
 6. Ak je vozidlo v stave, ktorý odôvodňuje predpoklad možného znečistenia servisných priestorov alebo znečistenie vozidla bráni riadnemu vykonaniu opravy, Zhotoviteľ je oprávnený umyť vozidlo na náklady Objednávateľa.

II. Cenové údaje na Servisnej zákazke, rozšírenie zákazky, rozpočet nákladov na opravu a údržbu

 1. Na žiadosť Objednávateľa označí Zhotoviteľ v Servisnej zákazke ceny, ktoré možno predpokladať v súvislosti s uskutočnením zákazky. Ceny môžu byť v Servisnej zákazke uvedené aj prostredníctvom odkazov na zodpovedajúce položky dostupných katalógov cien náhradných dielov, agregátov a prác. Objednávateľ berie na vedomie a je uzrozumený s tým, že ceny uvedené v Servisnej zákazke nie sú konečné a sú iba približné.
 2. Vykonávanie prác nad rámec dohodnutej zákazky si vyžaduje predchádzajúci súhlas Objednávateľa.
 3. Ak požaduje Objednávateľ pri zadávaní zákazky záväzné cenové údaje, vypracuje Zhotoviteľ rozpočet nákladov na opravu či údržbu. V rozpočte nákladov na opravu či údržbu uvedie Zhotoviteľ prácu a náhradné diely s príslušnými cenovými údajmi. Zhotoviteľ je týmto rozpočtom viazaný po dobu troch týždňov od jeho vystavenia, po tejto dobe je zhotoviteľ oprávnený upraviť rozpočet po predchádzajúcom písomnom vyrozumení Objednávateľa.
 4. V prípade že je cena v Servisnej zákazke dohodnutá na základe rozpočtu nákladov na prácu, ktoré sú predmetom zákazky, je možné cenu prekročiť iba so súhlasom Objednávateľa.

III. Termín dokončenia zákazky

 • Zhotoviteľ nesmie bez náležitého odôvodnenia prekročiť predpokladaný termín ukončenia zákazky uvedený v Servisnej zákazke. Pokiaľ sa zmení alebo rozšíri objem prác oproti pôvodnému zadaniu zákazky a následkom toho nie je možné dodržať predpokladaný termín dokončenia, Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi nový termín dokončenia s udaním dôvodu pre ktorý nebolo možné predpokladaný termín dodržať bez zbytočného odkladu po tom, ako túto skutočnosť zistil.

IV. Predanie a prevzatie zákazky

 1. Predanie predmetu zákazky a jeho prevzatie Objednávateľom sa uskutočňuje v prevádzke Zhotoviteľa, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 2. Pokiaľ Objednávateľ neprevezme predmet zákazky do jedného týždňa po oznámení ukončenia zákazky, je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúru pričom neprevzatie predmetu zákazky nemá vplyv na splatnosť vystavenej faktúry. U opráv uskutočnených v rámci jedného pracovného dňa činí lehota na prevzatie zákazky 2 dni.
 3. V prípade omeškania s prevzatím zákazky môže Zhotoviteľ účtovať náklady spojené s úschovou predmetu zákazky v obvyklej výške. Ak sa Objednávateľ ocitne v omeškaní s prevzatím zákazky, Zhotoviteľ je oprávnený predmet zákazky uschovať podľa svojho uváženia za bežných podmienok. Nebezpečenstvo na predmete zákazky a náklady spojené s úschovou v takom prípade nesie Objednávateľ.

V. Vyúčtovanie zákazky

 1. Cenu prác účtuje Zhotoviteľ na základe svojho Cenníku servisných prác. Platí cena platná v deň dokončenia zákazky. Výpis z Cenníku servisných prác je uverejnený na špeciálnej výveske v prevádzke Zhotoviteľa.
 2. Ceny prác, náhradných dielov a materiálov sa pre každý výkon vo faktúre vykazujú zvlášť.
 3. Ak Objednávateľ požaduje odvoz alebo pristavenie predmetu zákazky do iného miesta podľa jeho určenia, toto sa uskutoční len na náklady a riziko Objednávateľa.
 4. Náklady spojené s vykonaním skúšobnej jazdy (palivo a mýtne poplatky) hradí Objednávateľ.
 5. Účtovanie zvýhodnenej ceny u zákaziek spočívajúcich vo výmene agregátu alebo dielov za tzv. výmenné diely, predpokladá že demontovaný agregát, alebo diel zodpovedá objemu dodávky náhradného agregátu, alebo dielu a že nevykazuje žiadnu takú vadu, ktorá by činila jeho renováciu za nemožnú. Pokiaľ sa pri kontrole pôvodného agregátu, alebo dielu zistí, že niektoré súčasti dielu chýbajú, alebo sa ich nedá opraviť, účtuje sa Objednávateľovi takto vzniknutá strata dodatočne k cene výmenného agregátu, alebo dielu:
  a) u starých motorov formou paušálnej čiastky, t.j. čiastka ktorá je v takom prípade u Zhotoviteľa podľa platného katalógu
  cien obvyklá.
  b) u ostatných agregátov a dielov formou prirážky k účtovanej cene vo výške 20% katalógovej ceny výmenného agregátu,
  alebo dielu.

VI. Platobné podmienky

 1. Cena zákazky je splatná ihneď pri prevzatí predmetu zákazky Objednávateľom, ak nestanoví daňový doklad neskorší termín dňa splatnosti.
 2. V prípade omeškania s úhradou ceny zákazky je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úroky s omeškania vo výške 0,05% z celkovej ceny zákazky za každý deň omeškania.
 3. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa zloženie primeranej zálohy na cenu zákazky.
 4. Ak je dohodnuté zloženie zálohy a vydaná zálohová faktúra s DPH, uvádza sa sadzba DPH platná v deň zloženia tejto zálohy.

VII. Zádržné právo

 1. Zhotoviteľ je oprávnený zadržať predmet zákazky k zaisteniu svojej splatnej pohľadávky od Objednávateľa. Zádržné právo je možné uplatniť i vzhľadom k splatným pohľadávkam zo skorších uskutočnených prác, dodávok, náhradných dielov a iných plnení, pokiaľ majú súvislosť s predmetom zákazky.
 2. V prípade uplatnenia zádržného práva Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu dá písomné vyrozumenie o zadržaní predmetu zákazky a jeho dôvodoch.
 3. Zádržné právo zaniká zánikom zaistenej pohľadávky, alebo výdajom zadržovaného predmetu zákazky Objednávateľovi oproti poskytnutej inej forme Zhotoviteľom odsúhlasenej zábezpeky.

VIII. Záruka

 • Zhotoviteľ poskytuje na originálne náhradné diely vyúčtované v Servisnej zákazke záruku v rozsahu uvedenom v Obchodných podmienkach na predaj náhradných dielov, príslušenstva, agregátov a motorov. Tieto podmienky sú umiestnené v priestoroch príjmu vozidiel a na internetovej adrese www.neosped.sk alebo je možné si ich vyžiadať od prijímacieho technika.
  Na uskutočnené práce zhotoviteľ poskytuje záruku v rozsahu a za podmienok, ako je nižšie uvedené.
 1. Zhotoviteľ poskytuje záruku na vady zákazky buď po dobu 6 mesiacov od predania predmetu zákazky alebo po dobu absolvovania 10.000 km u motorových vozidiel a prívesov alebo 60 prevádzkových hodín od prevzatia agregátu a špeciálnych vozidiel s vedľajšími pohonmi, záruka na vady zákazky sa skončí skutočnosťou ktorá nastane najskôr.
 2. Na bežné opotrebovanie sa záruka nevzťahuje. Reklamačný poriadok tu.
 3. Objednávateľ je povinný pri prevzatí predmetu zákazky tento riadne skontrolovať a v prípade, že zistí závady, je povinný na nich okamžite upozorniť, inak stráca právo na uplatnenie vád zákazky.
 4. V ostatných prípadoch musia byť vady Zhotoviteľovi písomne oznámené bezodkladne po ich zistení a presne špecifikované. Ak oznámi Objednávateľ vady ústne, vydá Zhotoviteľ Objednávateľovi písomné potvrdenie o uplatnení vád.
 5. Zhotoviteľ odstráni závadu podliehajúcu záruke na svoje náklady v niektorom zo svojich servisných stredísk. V naliehajúcich prípadoch môže byť odstránenie závady uskutočnené inou odbornou osobou, ktorej prevádzka sa nachádza najbližšie k miestu umiestnenia vozidla, ktorého sa závada týka, za predpokladu že Objednávateľ taký postup dopredu písomne Zhotoviteľovi oznámi. Zhotoviteľ nesie náklady na mzdu, materiál a prepravné nevyhnutné k uskutočneniu opravy zistených vád. Náklady na odtiahnutie vozidla, ktorého sa závada týka idú na ťarchu Objednávateľa.
 6. Pokiaľ sa aj pre opakované pokusy o opravu nepodarí závadu odstrániť, môže Objednávateľ požadovať zľavu z ceny zákazky, alebo od Servisnej zákazky odstúpiť.
 7. Na opravy uskutočnené podľa požiadaviek Objednávateľa len provizórne alebo na dobu dočasnú sa záruka neposkytuje. Provizórnou opravou sa na účely týchto PPP rozumie uskutočnenie opravy bez dodržania riadneho technologického postupu.
 8. Záruku nie je možné uplatniť v týchto nasledujúcich prípadoch:
  a) Predmet zákazky nebol Zhotoviteľovi dodaný/predaný súčasne, alebo bezprostredne po oznámení zistených závad.
  b) Zhotoviteľovi nebolo vopred doručené oznámenie, že v dôsledku núdzovej situácie bude oprava zistených závad
  uskutočnená inou odbornou osobou (viď bod 5 z tohto článku).
  c) vadné diely boli medzitým na pokyn Objednávateľa inou odbornou osobou, alebo Objednávateľom upravené, opravené,
  alebo odstránené a nejde o prípad popísaný v bode 5 tohto článku.
  d) pri uskutočnení opravy alebo údržby boli použité podľa požiadaviek Objednávateľa iné, ním zaopatrené náhradné diely,
  alebo prevádzkové hmoty.
  e) Zhotoviteľ nemohol z dôvodu nesúhlasu Objednávateľa vykonať opravu podľa riadneho technologického postupu.

IX. Zodpovednosť za škodu

 1. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené na predmete zákazky po dobu jej priebehu. Toto platí aj pre škody vzniknuté behom skúšobných jázd, alebo prevozu predmetu zákazky. Ak behom skúšobnej jazdy riadi vozidlo Objednávateľ, alebo ním poverená osoba, prechádza nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škody na Objednávateľa.
 2. Za škody na veciach nachádzajúcich sa v, alebo na predmete zákazky (vozidla) zodpovedá Zhotoviteľ iba v prípade ak ich písomne prevzal do úschovy.
 3. V prípade, kedy za škody na predmete zákazky zodpovedá Zhotoviteľ, je povinný urobiť opatrenia k odstráneniu škôd, a to hlavne opravou predmetu zákazky na svoje náklady. Pokiaľ nie je možné urobiť opravu, alebo je spojená s neúmerne vysokými nákladmi, uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi čiastku vo výške predmetu zákazky ku dňu poškodenia, maximálne však do výšky výrobcom doporučenej predajnej ceny obdobného typu predmetu zákazky v sériovej výbave ku dňu poškodenia.
 4. Pri škode na veciach, alebo na predmete zákazky ktoré Zhotoviteľ prevzal do úschovy hradí Zhotoviteľ Objednávateľovi skutočne zistenú škodu ako hodnotu veci v dobe jej poškodenia.
 5. Objednávateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Zhotoviteľa o škode na predmete zákazky, pokiaľ za ňu Zhotoviteľ zodpovedá, ako ju aj presne špecifikovať.

X. Výhrada vlastníctva

 1. Všetky náhradné diely, výmenné diely a príslušenstvo použité pri uskutočnení servisnej zákazky zostávajú vo vlastníctve Zhotoviteľa až do okamihu úplného uhradenia ceny zákazky podľa príslušného daňového dokladu.
 2. Diely a agregáty ktoré boli pri uskutočnení zákazky nahradené novými dielmi či agregátmi prechádzajú do vlastníctva Zhotoviteľa, ak nebolo písomne dohodnuté inak.

XI. Záverečné ustanovenia

 1. O všetkých prípadných sporoch vyplývajúcich z dohôd o uskutočnení prác a súvisiacich obchodných vzťahov bude rozhodovať príslušný súd v sídle Zhotoviteľa, pokiaľ nie je výlučne daná príslušnosť iného súdu.
 2. V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie týchto PPP stane neplatným alebo protiprávnym, ostávajú ostatné ustanovenia týmto nedotknuté. Zhotoviteľ bezodkladne nahradí takéto ustanovenia zákonnou a platnou verziou.
 3. Všetky vzťahy Zhotoviteľa a Objednávateľa vyplývajúce zo Servisnej zákazky a týchto PPP, v týchto PPP neupravené, sa riadia príslušným ustanovením Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Politika kvality.
Top