Podmienky pre vykonávanie prác na motorových vozidlách,
prívesoch, agregátoch a ich súčastí

Predmetom týchto Podmienok pre priebeh prác na motorových vozidlách, prívesoch, agregátoch a ich súčastí (ďalej len „PPP“). NEOSPED s.r.o. je úprava základných obchodných vzťahov medzi NEOSPED s.r.o., so sídlom Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno (ďalej len Zhotoviteľ) a zadávateľom zákazky (ďalej len Objednávateľ). Objednávateľ prijíma a uznáva nasledujúce PPP ako záväzné pre všetky plnenia, ktoré majú byť realizované v rámci prác na motorových vozidlách, prívesoch, agregátoch a ich súčastí. Tieto PPP sú vyvesené v prijímacej hale prevádzky Zhotoviteľa na adrese Novozámocká cesta 4414, Tabaková 1, Komárno a na internetovej adrese www.neosped.sk a taktiež je Objednávateľ oprávnený si tieto PPP vyžiadať pri zadávaní zákazky od prijímacieho technika Zhotoviteľa.

I. Servisná zákazka

 1. Dohoda o vykonaní opravy alebo údržby motorových vozidiel, prívesoch, agregátoch a ich súčastí (ďalej „ Servisná zákazka“) je platná a účinná od okamihu, kedy Objednávateľ a Zhotoviteľ túto Servisnú zákazku podpíšu
 2.  V Servisnej zákazke je potrebné uviesť rozsah prác, prípadne predpokladaný termín dokončenia.
 3.  V prípadoch v ktorých nie je možný odklad možno Servisnú zákazku a rozšírenie rozsahu prác dohodnúť aj ústne. Zhotoviteľ zabezpečí o ústnom podaní zákazky záznam, ktorý odovzdá Objednávateľovi spolu s predmetom zákazky po uskutočnení prác. Taktiež pre tieto prípady platia tieto PPP.
 4. Ak zákazku zadáva vodič vozidla platí, že je k tomuto úkonu Objednávateľom poverený
 5. Servisná zákazka oprávňuje Zhotoviteľa k poskytovaniu čiastočných zákaziek svojim subdodávateľom, k vykonaniu skúšobných jázd a k preprave vozidla ktorého sa práca týka.
 6. Ak je vozidlo v stave, ktorý odôvodňuje predpoklad možného znečistenia servisných priestorov alebo znečistenie vozidla bráni riadnemu vykonaniu opravy, Zhotoviteľ je oprávnený umyť vozidlo na náklady Objednávateľa.

II. Cenové údaje na Servisnej zákazke, rozšírenie zákazky, rozpočet nákladov na opravu a údržbu

 1. Na žiadosť Objednávateľa označí Zhotoviteľ v Servisnej zákazke ceny, ktoré možno predpokladať v súvislosti s uskutočnením zákazky. Ceny môžu byť v Servisnej zákazke uvedené aj prostredníctvom odkazov na zodpovedajúce položky dostupných katalógov cien náhradných dielov, agregátov a prác. Objednávateľ berie na vedomie a je uzrozumený s tým, že ceny uvedené v Servisnej zákazke nie sú konečné a sú iba približné.
 2. Vykonávanie prác nad rámec dohodnutej zákazky si vyžaduje predchádzajúci súhlas Objednávateľa.
 3. Ak požaduje Objednávateľ pri zadávaní zákazky záväzné cenové údaje, vypracuje Zhotoviteľ rozpočet nákladov na opravu či údržbu. V rozpočte nákladov na opravu či údržbu uvedie Zhotoviteľ prácu a náhradné diely s príslušnými cenovými údajmi. Zhotoviteľ je týmto rozpočtom viazaný po dobu troch týždňov od jeho vystavenia, po tejto dobe je zhotoviteľ oprávnený upraviť rozpočet po predchádzajúcom písomnom vyrozumení Objednávateľa.
 4. V prípade že je cena v Servisnej zákazke dohodnutá na základe rozpočtu nákladov na prácu, ktoré sú predmetom zákazky, je možné cenu prekročiť iba so súhlasom Objednávateľa.

III. Termín dokončenia zákazky

 • Zhotoviteľ nesmie bez náležitého odôvodnenia prekročiť predpokladaný termín ukončenia zákazky uvedený v Servisnej zákazke. Pokiaľ sa zmení alebo rozšíri objem prác oproti pôvodnému zadaniu zákazky a následkom toho nie je možné dodržať predpokladaný termín dokončenia, Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi nový termín dokončenia s udaním dôvodu pre ktorý nebolo možné predpokladaný termín dodržať bez zbytočného odkladu po tom, ako túto skutočnosť zistil.

IV. Predanie a prevzatie zákazky

 1. Predanie predmetu zákazky a jeho prevzatie Objednávateľom sa uskutočňuje v prevádzke Zhotoviteľa, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 2. Pokiaľ Objednávateľ neprevezme predmet zákazky do jedného týždňa po oznámení ukončenia zákazky, je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúru pričom neprevzatie predmetu zákazky nemá vplyv na splatnosť vystavenej faktúry. U opráv uskutočnených v rámci jedného pracovného dňa činí lehota na prevzatie zákazky 2 dni.
 3. V prípade omeškania s prevzatím zákazky môže Zhotoviteľ účtovať náklady spojené s úschovou predmetu zákazky v obvyklej výške. Ak sa Objednávateľ ocitne v omeškaní s prevzatím zákazky, Zhotoviteľ je oprávnený predmet zákazky uschovať podľa svojho uváženia za bežných podmienok. Nebezpečenstvo na predmete zákazky a náklady spojené s úschovou v takom prípade nesie Objednávateľ.

V. Vyúčtovanie zákazky

 1. Cenu prác účtuje Zhotoviteľ na základe svojho Cenníku servisných prác. Platí cena platná v deň dokončenia zákazky. Výpis z Cenníku servisných prác je uverejnený na špeciálnej výveske v prevádzke Zhotoviteľa.
 2. Ceny prác, náhradných dielov a materiálov sa pre každý výkon vo faktúre vykazujú zvlášť.
 3. Ak Objednávateľ požaduje odvoz alebo pristavenie predmetu zákazky do iného miesta podľa jeho určenia, toto sa uskutoční len na náklady a riziko Objednávateľa.
 4. Náklady spojené s vykonaním skúšobnej jazdy (palivo a mýtne poplatky) hradí Objednávateľ.
 5. Účtovanie zvýhodnenej ceny u zákaziek spočívajúcich vo výmene agregátu alebo dielov za tzv. výmenné diely, predpokladá že demontovaný agregát, alebo diel zodpovedá objemu dodávky náhradného agregátu, alebo dielu a že nevykazuje žiadnu takú vadu, ktorá by činila jeho renováciu za nemožnú. Pokiaľ sa pri kontrole pôvodného agregátu, alebo dielu zistí, že niektoré súčasti dielu chýbajú, alebo sa ich nedá opraviť, účtuje sa Objednávateľovi takto vzniknutá strata dodatočne k cene výmenného agregátu, alebo dielu:
  a) u starých motorov formou paušálnej čiastky, t.j. čiastka ktorá je v takom prípade u Zhotoviteľa podľa platného katalógu
  cien obvyklá.
  b) u ostatných agregátov a dielov formou prirážky k účtovanej cene vo výške 20% katalógovej ceny výmenného agregátu,
  alebo dielu.

VI. Platobné podmienky

 1. Cena zákazky je splatná ihneď pri prevzatí predmetu zákazky Objednávateľom, ak nestanoví daňový doklad neskorší termín dňa splatnosti.
 2. V prípade omeškania s úhradou ceny zákazky je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úroky s omeškania vo výške 0,05% z celkovej ceny zákazky za každý deň omeškania.
 3. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa zloženie primeranej zálohy na cenu zákazky.
 4. Ak je dohodnuté zloženie zálohy a vydaná zálohová faktúra s DPH, uvádza sa sadzba DPH platná v deň zloženia tejto zálohy.

VII. Zádržné právo

 1. Zhotoviteľ je oprávnený zadržať predmet zákazky k zaisteniu svojej splatnej pohľadávky od Objednávateľa. Zádržné právo je možné uplatniť i vzhľadom k splatným pohľadávkam zo skorších uskutočnených prác, dodávok, náhradných dielov a iných plnení, pokiaľ majú súvislosť s predmetom zákazky.
 2. V prípade uplatnenia zádržného práva Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu dá písomné vyrozumenie o zadržaní predmetu zákazky a jeho dôvodoch.
 3. Zádržné právo zaniká zánikom zaistenej pohľadávky, alebo výdajom zadržovaného predmetu zákazky Objednávateľovi oproti poskytnutej inej forme Zhotoviteľom odsúhlasenej zábezpeky.

VIII. Záruka

 • Zhotoviteľ poskytuje na originálne náhradné diely vyúčtované v Servisnej zákazke záruku v rozsahu uvedenom v Obchodných podmienkach na predaj náhradných dielov, príslušenstva, agregátov a motorov. Tieto podmienky sú umiestnené v priestoroch príjmu vozidiel a na internetovej adrese www.neosped.sk alebo je možné si ich vyžiadať od prijímacieho technika.
  Na uskutočnené práce zhotoviteľ poskytuje záruku v rozsahu a za podmienok, ako je nižšie uvedené.
 1. Zhotoviteľ poskytuje záruku na vady zákazky buď po dobu 6 mesiacov od predania predmetu zákazky alebo po dobu absolvovania 10.000 km u motorových vozidiel a prívesov alebo 60 prevádzkových hodín od prevzatia agregátu a špeciálnych vozidiel s vedľajšími pohonmi, záruka na vady zákazky sa skončí skutočnosťou ktorá nastane najskôr.
 2. Na bežné opotrebovanie sa záruka nevzťahuje. Reklamačný poriadok tu.
 3. Objednávateľ je povinný pri prevzatí predmetu zákazky tento riadne skontrolovať a v prípade, že zistí závady, je povinný na nich okamžite upozorniť, inak stráca právo na uplatnenie vád zákazky.
 4. V ostatných prípadoch musia byť vady Zhotoviteľovi písomne oznámené bezodkladne po ich zistení a presne špecifikované. Ak oznámi Objednávateľ vady ústne, vydá Zhotoviteľ Objednávateľovi písomné potvrdenie o uplatnení vád.
 5. Zhotoviteľ odstráni závadu podliehajúcu záruke na svoje náklady v niektorom zo svojich servisných stredísk. V naliehajúcich prípadoch môže byť odstránenie závady uskutočnené inou odbornou osobou, ktorej prevádzka sa nachádza najbližšie k miestu umiestnenia vozidla, ktorého sa závada týka, za predpokladu že Objednávateľ taký postup dopredu písomne Zhotoviteľovi oznámi. Zhotoviteľ nesie náklady na mzdu, materiál a prepravné nevyhnutné k uskutočneniu opravy zistených vád. Náklady na odtiahnutie vozidla, ktorého sa závada týka idú na ťarchu Objednávateľa.
 6. Pokiaľ sa aj pre opakované pokusy o opravu nepodarí závadu odstrániť, môže Objednávateľ požadovať zľavu z ceny zákazky, alebo od Servisnej zákazky odstúpiť.
 7. Na opravy uskutočnené podľa požiadaviek Objednávateľa len provizórne alebo na dobu dočasnú sa záruka neposkytuje. Provizórnou opravou sa na účely týchto PPP rozumie uskutočnenie opravy bez dodržania riadneho technologického postupu.
 8. Záruku nie je možné uplatniť v týchto nasledujúcich prípadoch:
  a) Predmet zákazky nebol Zhotoviteľovi dodaný/predaný súčasne, alebo bezprostredne po oznámení zistených závad.
  b) Zhotoviteľovi nebolo vopred doručené oznámenie, že v dôsledku núdzovej situácie bude oprava zistených závad
  uskutočnená inou odbornou osobou (viď bod 5 z tohto článku).
  c) vadné diely boli medzitým na pokyn Objednávateľa inou odbornou osobou, alebo Objednávateľom upravené, opravené,
  alebo odstránené a nejde o prípad popísaný v bode 5 tohto článku.
  d) pri uskutočnení opravy alebo údržby boli použité podľa požiadaviek Objednávateľa iné, ním zaopatrené náhradné diely,
  alebo prevádzkové hmoty.
  e) Zhotoviteľ nemohol z dôvodu nesúhlasu Objednávateľa vykonať opravu podľa riadneho technologického postupu.

IX. Zodpovednosť za škodu

 1. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené na predmete zákazky po dobu jej priebehu. Toto platí aj pre škody vzniknuté behom skúšobných jázd, alebo prevozu predmetu zákazky. Ak behom skúšobnej jazdy riadi vozidlo Objednávateľ, alebo ním poverená osoba, prechádza nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škody na Objednávateľa.
 2. Za škody na veciach nachádzajúcich sa v, alebo na predmete zákazky (vozidla) zodpovedá Zhotoviteľ iba v prípade ak ich písomne prevzal do úschovy.
 3. V prípade, kedy za škody na predmete zákazky zodpovedá Zhotoviteľ, je povinný urobiť opatrenia k odstráneniu škôd, a to hlavne opravou predmetu zákazky na svoje náklady. Pokiaľ nie je možné urobiť opravu, alebo je spojená s neúmerne vysokými nákladmi, uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi čiastku vo výške predmetu zákazky ku dňu poškodenia, maximálne však do výšky výrobcom doporučenej predajnej ceny obdobného typu predmetu zákazky v sériovej výbave ku dňu poškodenia.
 4. Pri škode na veciach, alebo na predmete zákazky ktoré Zhotoviteľ prevzal do úschovy hradí Zhotoviteľ Objednávateľovi skutočne zistenú škodu ako hodnotu veci v dobe jej poškodenia.
 5. Objednávateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Zhotoviteľa o škode na predmete zákazky, pokiaľ za ňu Zhotoviteľ zodpovedá, ako ju aj presne špecifikovať.

X. Výhrada vlastníctva

 1. Všetky náhradné diely, výmenné diely a príslušenstvo použité pri uskutočnení servisnej zákazky zostávajú vo vlastníctve Zhotoviteľa až do okamihu úplného uhradenia ceny zákazky podľa príslušného daňového dokladu.
 2. Diely a agregáty ktoré boli pri uskutočnení zákazky nahradené novými dielmi či agregátmi prechádzajú do vlastníctva Zhotoviteľa, ak nebolo písomne dohodnuté inak.

XI. Záverečné ustanovenia

 1. O všetkých prípadných sporoch vyplývajúcich z dohôd o uskutočnení prác a súvisiacich obchodných vzťahov bude rozhodovať príslušný súd v sídle Zhotoviteľa, pokiaľ nie je výlučne daná príslušnosť iného súdu.
 2. V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie týchto PPP stane neplatným alebo protiprávnym, ostávajú ostatné ustanovenia týmto nedotknuté. Zhotoviteľ bezodkladne nahradí takéto ustanovenia zákonnou a platnou verziou.
 3. Všetky vzťahy Zhotoviteľa a Objednávateľa vyplývajúce zo Servisnej zákazky a týchto PPP, v týchto PPP neupravené, sa riadia príslušným ustanovením Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Politika kvality.

XII. Záruka mobility MAN pre nákladné vozidlá

S novou Zárukou mobility MAN pre nákladné vozidlá, ktorá bola prvý raz predstavená na medzinárodnej výstave úžitkových automobilov IAA 2018 v Hannoveri, sa jednotlivé služby rozšíria oproti súčasnej záruke na produkty a služby, ktoré pokrýva zodpovednosť za chybné výrobky. Spoločnosť MAN sa preto rozhodla urobiť ďalší krok k zlepšeniu podpory zákazníkov z pozície poskytovateľa komplexných služieb mobility a spoľahlivého partnera. Záruku mobility pre nákladné vozidlá ponúka koncovým zákazníkom spoločnosti MAN buď Národná distribučná spoločnosť (NDS) alebo importér.

Pre dielne, ktoré riešia záručné nároky, to znamená, že v rámci platných postupov budú okrem súčasných služieb poskytovať aj nové služby (napr. kompenzácia za poruchu) (nárok). V každom prípade musí byť vozidlám zo zahraničia s oprávneným nárokom na služby vyplývajúce zo Záruky mobility poskytnutá asistencia v rovnakej miere ako sa poskytuje domácim vozidlám na základe Záruky mobility.

Podrobné informácie o službách:

V prípade vznesenia nároku zo záruky spoločnosť MAN T&B AG preplatí náklady na služby obchodnému partnerovi, ktorý ich zrealizoval. V súvislosti s tým pokrýva Záruka mobility tieto služby:

Služba na mieste poruchy

Ak vozidlo nemôže pokračovať v ceste z dôvodu technickej chyby, poskytneme technickú asistenciu na mieste a pokúsime sa vozidlo na mieste opraviť tak, aby mohlo pokračovať v ceste. Záruka mobility MAN pokrýva tieto výdavky:

 1. čas presunu personálu dielne na miesto/z miesta poruchy,
 2. prevzatie všetkých nákladov na asistenciu pri poruche vozidla (náklady na výjazd bez časového obmedzenia),
 3. malé položky pri asistencii na mieste poruchy do výšky 50 EUR.

Odtiahnutie vozidla

Prevzatie nákladov na odtiahnutie v prípade odborného odtiahnutia nákladného vozidla MAN do najbližšej Servisnej dielne MAN alebo k servisnému partnerovi spoločnosti MAN, pokiaľ vozidlo nie je možné opraviť na mieste.

Ďalšie služby mobility

Ak nákladné vozidlo MAN nie je možné opraviť v deň, kedy došlo k poruche v Servisnej dielni MAN alebo servisným partnerom MAN, prevádzkovateľovi vozidla bude vyplatená kompenzácia prostredníctvom služieb mobility podrobnejšie opísaných ďalej v texte. V zásade platí, že zákazníkovi sa musí vždy poskytnúť najlacnejšia služba mobility. Potrebu alebo užitočnosť jednotlivých služieb je teda nutné prediskutovať so zákazníkom.

 1. Prevzatie nákladov na náhradné vozidlo: Náklady na náhradné vozidlo budú preplatené v ich skutočnej výške, avšak maximálne do výšky 180,00 EUR pre MAN TGX/S/M alebo maximálne 130,00 EUR pre MAN TGL, vrátane DPH, za každý prípad v jednom dni. V zásade platí, že zákazníkovi musí byť poskytnuté iné úžitkové vozidlo ako náhradné vozidlo. Takéto vozidlo však nemusí mať rovnaké funkcie ako vozidlo MAN. Táto kompenzácia sa vyplatí za obdobie trvania opravy: najdlhšie za obdobie 14 kalendárnych dní. Prípadné ďalšie náklady, napríklad pri prekročení maximálnej preplácanej doby prenájmu vozidla, náklady na palivo alebo prekročenie rozsahu nároku nie sú zahrnuté do rozsahu poskytnutej Záruky mobility. Poskytnutie náhradného vozidla spadá do zodpovednosti dielne, ktorá asistenciu vykonáva. Pre vznesenie nároku zo Záruky mobility nie je relevantné, či je náhradné vozidlo majetkom dielne, vozidlom prenajatým cez EUROLeasing alebo vozidlom prenajatým od miestnej požičovne.Vozidlá prenajaté v rámci Záruky mobility musia spĺňať všetky požiadavky na prenajímané vozidlá s vlastným pohonom.
 2. Ak náhradné vozidlo nie je možné poskytnúť z dôvodu, že žiadne nie je k dispozícii, vyplatí sa paušálna kompenzácia (brutto za netto) vo výške 180,00 EUR pre MAN TGX/S/M alebo 130,00 EUR pre MAN TGL za každý stratený deň, okrem nedele a štátnych sviatkov, a to za obdobie maximálne 14 kalendárnych dní. Ak sa vykoná oprava vozidla na mieste poruchy a ak takáto oprava trvá až do nasledujúceho dňa, zákazník nemá nárok na paušálnu kompenzáciu.

Výnimky zo služieb:

Dielňa MAN, ktorá asistenciu poskytuje, musí pred jej poskytnutím overiť oprávnenosť nároku na služby vyplývajúce zo Záruky mobility. Nižšie uvedené služby alebo príčiny porúch sú vylúčené z rozsahu služieb:

 • Záruka mobility nepokrýva náklady na práce údržby a opravy vykonané na nákladnom vozidle MAN alebo na príslušenstve, inštaláciách, úpravách a prípojoch, pokiaľ nie sú výslovne uvedené v Záruke mobility.
 • Záruka mobility sa nevzťahuje na poruchy, za ktoré nie je zodpovedná/zodpovedný NDS/importér. Týka sa to najmä porúch:
  • spôsobených nehodou, čiže škoda spôsobená vonkajšími vplyvmi;
  • spôsobených úmyselným alebo hrubým zanedbaním povinností: pričom hrubé zanedbanie povinností predstavuje okrem iného doliatie nesprávneho druhu paliva alebo nevhodného paliva, spotrebovanie všetkého paliva, vybitie akumulátorov spôsobené okolnosťami, ktoré nespadajú do zodpovednosti NDS/importéra alebo strata alebo zničenie kľúča od vozidla;
  • spôsobených úmyselným alebo zlomyseľným konaním, nesprávnym použitím;
  • spôsobených požiarom alebo explóziou v dôsledku pôsobenia vonkajších vplyvov;
  • spôsobených okolnosťami vyššej moci;
  • spôsobených zásahom kameňov;
  • spôsobených vojnovým stavom akéhokoľvek druhu, občianskou vojnou, vnútornými nepokojmi, štrajkom, výlukou, konfiškáciou alebo inými zásahmi štátnych orgánov alebo v dôsledku použitia jadrovej energie;
  • spôsobených účasťou na akýchkoľvek pretekoch alebo na súvisiacich tréningoch;
  • spôsobených tým, že nákladné vozidlo MAN bolo použité na iný účel, než na aký je určené (napr. nadmerné zaťaženie nápravy alebo návesu, ktoré nie je povolené výrobcom);
  • spôsobených nedodržaním špecifikácií (rozmery a hmotnosti) pre nákladné vozidlo MAN;
  • spôsobených zmenami v pôvodnej konštrukcii vozidla (napr. tuning, pridávanie príslušenstva alebo úpravy, atď.) alebo montovaním dielcov alebo príslušenstva od tretích strán (napr. systémy pre duálne palivo), ktoré neboli certifikované, povolené a/alebo schválené výrobcom (napr. nedodržaním návodu na inštaláciu od výrobcu);
  • ktoré boli prvotne spôsobené chybným návesom;
  • spôsobených akoukoľvek manipuláciou s počítadlom najazdených kilometrov, tachografom alebo so zariadením na zaznamenávanie prevádzkových hodín;
  • spôsobených použitím takej veci, ktoré evidentne potrebovala opravu, pokiaľ však nie je možné preukázať, že poškodenie vozidla nebolo spôsobené takouto potrebou opravy alebo že chyba bola opravená vo vlastnej réžii so súhlasom servisnej dielne MAN alebo servisného partnera MAN v čase, kedy k tomuto poškodeniu došlo;
  • spôsobené nesprávnou opravou alebo údržbou, ak takáto oprava alebo údržba bola príčinou poškodenia;
  • vo forme následnej škody alebo nákladov vzniknutých pri odstraňovaní unikajúcich servisných produktov (napr. znečistenie životného prostredia);
  • na prevážanom tovare alebo výdavkov kvôli preprave dodávok, ktoré sa stratili;
  • ktoré boli spôsobené použitím parafinovaného alebo kontaminovaného paliva a/alebo AdBlue®;
  • pneumatík a vyvažovacích závaží;
  • vo forme nákladov alebo následnej škody na vozidle MAN spôsobenej poškodením pneumatiky;
  • ktoré vznikli na základe nedodržania nových alebo upravených zákonných požiadaviek, ktoré vstúpili do platnosti po prvej registrácii vozidla.

Podmienky poskytovania služieb v rámci Záruky mobility MAN pre nákladné vozidlá

Služby vyplývajúce zo Záruky mobility môžu byť poskytované výlučne v prípade porúch, ktoré boli spôsobené technickou chybou komponentu, a to v súlade s rozsahom služieb poskytovaných spoločnosťou MAN Truck & Bus AG (podľa potvrdenej objednávky predloženej Národnej distribučnej spoločnosti alebo importérovi) („nárok zo záruky“). Poruchy, ktoré neboli spôsobené poškodením komponentu, sú vylúčené zo záruky mobility. Technická chyba predstavuje náhle a nepredvídateľné zlyhanie vozidla MAN, ktoré vedie k okamžitému časovému prestoju vozidla MAN z dôvodu poruchy mechanických častí alebo elektrických, elektronických alebo pneumatických komponentov alebo k akejkoľvek poruche, pre ktorú je vozidlo podľa platných dopravných predpisov nespôsobilé na jazdu.

Za poruchu sa považuje aj prípad, keď:

 • sa vozidlo MAN dokáže presúvať výlučne v pomalom režime a takýto stav nebolo možné včas predvídať
 • je výkon prevodovky obmedzený iba na niekoľko prevodov alebo iba na prevod na rozbehnutie vozidla a teda nie je možné dokončiť prepravnú operáciu.

Za poruchu sa nepovažujú napríklad tieto prípady:

 • jazda napriek zobrazeným upozorneniam, ktorej následkom je obmedzenie iba na jazdu v pomalom režime, alebo nereagovanie na tieto opakované upozornenia,
 • Záruku mobility je možné získať výlučne na základe servisnej zmluvy MAN Comfort, ComfortPlus alebo ComfortSuper (alebo porovnateľných zmlúv v krajine importéra); 24 až 84 mesiacov od momentu odovzdania vozidla zákazníkovi (začiatok zodpovednosti za chybné výrobky).
 • Záruka mobility závisí od dostupnosti a existencie servisnej zmluvy so spoločnosťou MAN ako sa uvádza vyššie. To znamená, že služby, ktoré pokrýva záruka mobility, sa nebudú poskytovať v prípade škody, ku ktorej došlo pred uzavretím servisnej zmluvy alebo po skončení jej platnosti.
 • Je podmienená vykonávaním plánovaných kontrol v plnom rozsahu a vykonaním všetkých požadovaných opráv opotrebovaných dielov.
 • Zaregistrovanie ŠPZ vozidla v internetových IT systémoch pre správu záruk GA s označením „negatívneho nároku zo záruky” alebo ESA (MRC).
 • Záruka mobility MAN pre nákladné vozidlá je obmedzená iba na vozidlo, pre ktoré bola zakúpená. Záruka mobility bude pokrývať výlučne služby poskytnuté danému vozidlu.
 • Asistenčné služby privolajte výlučne prostredníctvom Servisnej dielne MAN alebo servisného partnera MAN alebo využitím nonstop servisnej služby MAN Service Mobile24 na telefónnom čísle: 00800 66 24 53 24 (00800 MOBILE24) alebo +49 180 53 53 53 33 – 0
 • Možnosť uplatniť si Záruku mobility MAN uplynie momentom účtovného zaniknutia vozidla alebo uplynutím doby jej platnosti.
 • V prípade poruchy musí autorizovaná dielňa overiť oprávnenosť nároku na preplatenie nákladov zo Záruky mobility MAN podľa pravidiel uvedených v tejto servisnej príručke. V rámci uvedeného postupu overte najmä časť týkajúcu sa platnosti a výnimiek zo služieb. Dielňa preberá všetky náklady vzniknuté v prípade nesplnenia tejto požiadavky.

Kompenzácia za poruchu

Preplatenie kompenzácie za poruchu koncovému zákazníkovi, ktoré zrealizuje dielňa, kde sa nárok rieši, nepredstavuje výmenu služieb. Kompenzáciu za poruchu vo výške 180,00 EUR za každý deň (max. 14 dní; TGL: 130,00 EUR) je teda možné vyplatiť koncovému zákazníkovi ako „hrubú aj čistú čiastku“.

V krajinách, kde platia postupy s dobropismi, je možné vystaviť dobropis na vyplatenie, ktorý sa vzťahuje na poruchu, na základe ktorej vznikol nárok (objednávka).

Krajiny, kde sa záležitosť rieši formou „žiadosti o faktúru“ alebo ako „Autofaktura”: Faktúra sa vystavuje pre dielňu v mene zákazníka (držiteľa vozidla) na účely vyplatenia kompenzácie za poruchu.

Príslušný nárok sa taktiež uplatňuje ako brutto za netto.

Preplatenie kompenzácie za poruchu je tiež vylúčené počas obdobia, kedy je k dispozícii náhradné vozidlo v rámci záruky zo závodu podľa dokumentu 2161SMc.

Príklady prípadov:

 1. Ak dielňa MAN, ktorá poskytuje asistenciu, nedokáže poskytnúť náhradné vozidlo zákazníkovi MAN TGS, ktorý má oprávnený nárok, pričom vozidlo bude k dispozícii až o dva dni neskôr (napr. k poruche došlo v pondelok a oprava bude dokončená v stredu), dielňa MAN vyplatí zákazníkovi kompenzáciu za poruchu (tu: 360,00 EUR za 2 dni) formou dobropisu na účet zákazníka. Zákazník podpíše príslušný formulár o prevzatí. Dielňa si bude nárokovať sumu 360,00 EUR.
 2. Prostredníctvom služby Mobile24 je o 22:45 nahlásená porucha. Poruchový mechanik z dielne, ktorá poskytuje asistenciu, v krátkom čase opraví vozidlo a opravu dokončí o 12:30. Zákazník nedostane kompenzáciu za poruchu, pretože tá sa nevzťahuje na prípady, keď sa oprava úspešne zrealizuje na mieste poruchy, a nárok na kompenzáciu vzniká iba vtedy, ak sa oprava realizuje v dielni MAN z dôvodu, že ju nie je možné vykonať v deň, kedy je porucha nahlásená.
 3. Zákazník, ktorý má Záruku mobility a ktorého vozidlo vykazuje známky núdzového chodu, príde do dielne MAN sám a požiada o asistenciu v prípade poruchy. Po overení výnimiek dielňa zistí, že táto porucha spadá do všeobecných podmienok záruky mobility a že zákazník nemôže dokončiť prepravu. Ak opravu nie je možné vykonať v ten istý deň, zákazník má právo na náhradné vozidlo alebo na vyplatenie kompenzácie za poruchu.
 4. Dielňa MAN, ktorá poskytuje asistenciu, najme externú odťahovú službu na odtiahnutie vozidla (vek vozidla je 11 mesiacov) do svojich priestorov. Odťahová služba vyúčtuje dielni MAN poplatok za túto službu. Dielňa, ktorá prácu vykoná, si nárokuje túto službu v súlade s platným postupom v rámci zodpovednosti za chybné výrobky. Keďže vozidlo má menej ako 12 mesiacov (poškodenie hnacej sústavy: menej ako 24 mesiacov), náklady pokrýva zodpovednosť za chybné výrobky. V prípade vozidiel starších ako 12 mesiacov (poškodenie hnacej sústavy: viac ako 24 mesiacov) sa služba vyúčtuje v rámci Záruky mobility.

 

Podmienky pre predaj náhradných dielov, príslušenstva, agregátov a motorov

Predmetom týchto obchodných podmienok pre predaj náhradných dielov, príslušenstva, agregátov a motorov spoločnosti NEOSPED s.r.o. (ďalej len OP) je úprava základných obchodných vzťahov medzi spoločnosťami NEOSPED s.r.o., IČO: 35938391, so sídlom Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno (ďalej len dodávateľ) a odberateľom. Odberateľ prijíma a uznáva tieto OP ako záväzné pre všetky plnenia, ktoré majú byť prevedené v rámci dodávky náhradných dielov, príslušenstva, agregátov a motorov a podriaďuje im svoj zmluvný vzťah s dodávateľom. Odberateľ je oprávnený vyžiadať si tieto OP pri odovzdávaní daňového dokladu (faktúry), ktorým bola vyúčtovaná cena poskytnutého plnenia. Tieto OP sú rovnako uvedené aj v prevádzkovej hale dodávateľa na adrese Novozámocká cesta 4414 a Tabaková 1, Komárno a prístupné na internetovej adrese dodávateľa www.neosped.sk

I. Objednávka, uzatvorenie zmluvy

 1. Kúpna zmluva sa medzi dodávateľom a odberateľom uzatvára doručením objednávky odberateľa dodávateľovi a písomným potvrdením doručenej objednávky zo strany dodávateľa. Objednávku môže odberateľ vystaviť buď písomne dopisom, faxom či prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom), alebo ústne, pričom ústne vystavenú objednávku musí dodávateľ písomne potvrdiť.
 2. Všetky zmeny a ďalšie prípadné dohody týkajúce sa predmetu kúpy je potrebné dohodnúť písomne.
 3. Objednávka vystavená písomne musí obsahovať tieto náležitosti:
  1. Obchodné meno podnikateľa, údaj o zápise v Obchodnom registri alebo v inej evidencii, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo odberateľa tak, aby bolo zrejmé že tieto údaje označujú odberateľa
  2. Označenie písomnosti slovom „Objednávka“
  3. Označenie ktoré sú predmetom kúpy výrobku /výrobkov, ktoré sú predmetom kúpy
  4. Množstvo požadovaných kusov každého z objednaných výrobkov
  5. Dátum uskutočnenia objednávky, vlastnoručný podpis odberateľa, prípadne osoby oprávnenej konať za odberateľa a pečiatka odberateľa

II. Cena

 1. Kúpnou cenou sa rozumie cena predmetu bez zľavy a akýchkoľvek zvýhodnení. Platí cena platná v deň odovzdania predmetu kúpy odberateľovi. Ďalšie dohodnuté plnenia (balné, dopravné a pod.) nie sú súčasťou ceny predmetu kúpy a účtujú sa zvlášť.
 2. Účtovné zvýhodnenie ceny u objednávok spočívajúcich vo výmene agregátov, alebo dielov za tzv. výmenné diely je možné len za splnenia tej skutočnosti, že pôvodný agregát alebo diel zodpovedá objemu dodávky náhradného agregátu alebo dielu a že nevykazuje žiadnu takú chybu, ktorá by činila jeho renováciu za nemožnú.
 3. Pokiaľ sa pri kontrole pôvodného agregátu, alebo dielu zistí, že niektoré súčasti dielu chýbajú, alebo vykazujú také chyby, ktoré nie je možné opraviť, účtuje sa odberateľovi takto vzniknutá strata dodatočne k cene výmenného agregátu, alebo dielu:
  1. u starých motorov formou paušálnej čiastky, t.j. čiastka ktorá je v takom prípade podľa platného katalógu cien obvyklá
  2. u ostatných agregátov a dielov formou prirážky k účtovanej cene vo výške 20% katalógovej ceny výmenného agregátu alebo dielu
 4. Doúčtovanie podľa bodu 3 je dodávateľ oprávnený uskutočniť:
  1. u zjavných vád alebo chýbajúcich dielov v lehote dvoch (2) mesiacov od predania pôvodného dielu, agregátu alebo motora
  2. u skrytých vád v lehote šiestich (6) mesiacov od predania pôvodného dielu, agregátu alebo motora

III. Platobné podmienky

 1. Kúpna cena a cena ďalších dohodnutých plnení je splatná ihneď pri prevzatí predmetu kúpy odberateľom, ak nie je stanovený neskorší termín splatnosti na daňovom doklade.
 2. V prípade oneskorenia s úhradou ceny predmetu kúpy je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z celkovej ceny predmetu kúpy za každý aj začatý deň omeškania.
 3. Dodávateľ je oprávnený požadovať od odberateľa zloženie primeranej zálohy na kúpnu cenu.
 4. Ak je dohodnuté zloženie zálohy a je vydaná zálohová faktúra vrátane DPH, uvádza sa sadzba DPH platná v deň zloženia tejto zálohy.
 5. Ak odberateľ a dodávateľ majú vzájomné pohľadávky rovnakého druhu, ktoré sa kryjú, tak odberateľ môže svoje pohľadávky voči dodávateľovi proti pohľadávkam dodávateľa jednostranne započítať len vtedy, ak je pohľadávka odberateľa nesporná a dodávateľ s tým súhlasí, alebo ak existuje právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu alebo správneho orgánu.

IV. Výhrada vlastníctva

 1. Náhradné diely, príslušenstvo a agregáty, výmenné diely a motory zostávajú vo vlastníctve dodávateľa až do okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny odberateľom podľa príslušného daňového dokladu.
 2. Po dobu trvania vlastníckeho práva dodávateľa k náhradným dielom, príslušenstvu a agregátom, výmenným dielom a motorom podľa bodu 1 tohto článku je vylúčený akýkoľvek prevod predmetu kúpy, jeho založenie či akékoľvek postúpenie práv k predmetu kúpy tretej osobe zo strany odberateľa a taktiež je vylúčená úprava predmetu kúpy bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa.

V. Dodacia lehota

Všetky termíny dodania a dodacie lehoty musia byť dohodnuté písomne. Pokiaľ sa zmení, alebo rozšíri objem dodávky a následkom toho nie je možné dodržať pôvodný termín dodávky, je dodávateľ povinný bezodkladne oznámiť odberateľovi nový termín dodania spolu s uvedeným dôvodom pre ktorý nebolo možné dodržať pôvodný termín dodania. V tomto prípade dodávateľ nie je v omeškaní.

VI. Dodanie/Dopravné podmienky

 1. Spôsob dodania predmetu kúpy je na voľbe odberateľa.
 2. Predmet kúpy si odberateľ môže vyzdvihnúť osobne v prevádzke dodávateľa, alebo si ho na svoj písomnú žiadosť nechať zaslať na ním uvedenú adresu. Pre tieto účely spravidla spolupracuje dodávateľ s týmito prepravnými službami: UPS,
 3. V prípade že odberateľ požaduje dopravu výmenného motora do miesta určenia, tak sa výmenné motory prepravujú namontované na podpornom stojane. Podporný stojan zostáva majetkom dodávateľa a odberateľ je povinný ho bezodkladne spolu s pôvodným motorom vrátiť späť dodávateľovi. Pokiaľ odberateľ stojan nevráti najneskôr do siedmich dní odo dňa dodania výmenného motora do miesta určenia, je dodávateľ oprávnený vyúčtovať odberateľovi vzniknutú škodu, ktorej výška zodpovedá kúpnej cene nového podporného stojanu.

VII. Vrátenie náhradných dielov, príslušenstva a agregátov

 1. Predmet kúpy možno vrátiť len so súhlasom dodávateľa.
 2. Predmet kúpy možno vrátiť najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia (doručenia) v nezmenenom stave, v originálnom balení a riadne zabalený a zabezpečený pre prepravu
 3. Náklady súvisiace s vrátením predmetu kúpy nesie výlučne odberateľ
 4. V prípade vrátenia predmetu kúpy z dôvodu, ktorý nezavinil dodávateľ, môže dodávateľ znížiť kúpnu cenu k vráteniu o 20%.

VIII. Záruka

Dodávateľ poskytuje na predmet kúpy záruku v rozsahu a za podmienok, ktoré sú uvedené nižšie:

 1. Dodávateľ poskytuje odberateľovi na zakúpený predmet kúpy záruku na vady:
  1. u nových agregátov amotorov buď po dobu 24 mesiacov odo dňa odovzdania predmetu kúpy odberateľovi alebo po dobu absolvovania jazdného výkonu 200 000 km, záruka na vady predmetu kúpy sa skončí skutočnosťou ktorá nastane najskôr.
  2. u výmenných náhradných dielov, príslušenstva, agregátov a motorov buď po dobu 12 mesiacov odo dňa odovzdania predmetu zmluvy alebo po dobu absolvovania jazdného výkonu 100 000 km, záruka na vady predmetu kúpy sa skončí skutočnosťou ktorá nastane najskôr.
  3. u nových náhradných dielov a príslušenstva buď po dobu 12 mesiacov odo dňa odovzdania predmetu zmluvy alebo po dobu absolvovania jazdného výkonu 100000 km, záruka na vady predmetu kúpy sa skončí skutočnosťou ktorá nastane najskôr.
 2. Na bežné opotrebenie sa záruka nevzťahuje
 3. Daňový doklad slúži zároveň ako záručný list.
 4. Odberateľ je povinný si pri prevzatí predmet kúpy riadne a s náležitou starostlivosťou prezrieť a v prípade že zistí vady tak na tieto vady ihneď dodávateľa upozorniť.
 5. V ostatných prípadoch musia byť vady dodávateľovi písomne oznámené bezodkladne po ich zistení a musia byť presne špecifikované.
  Ak oznámi odberateľ vady ústne, vydá dodávateľ odberateľovi písomné potvrdenie o uplatnení vád.
 6. Záruku nie je možné si uplatniť v nasledujúcich prípadoch:
  1. predmet kúpy nebol dodávateľovi dodaný súčasne s oznámením vád odberateľa, alebo bezodkladne (najneskôr do 3 dní) po doručení oznámenia vád zo strany odberateľa,
  2. predmet kúpy nebol namontovaný v autorizovanom servise dodávateľa,
  3. dôvodom výskytu vady je uskutočnenie zmeny na predmete kúpy, ktorý výrobca nepovoľuje,
  4. dôvodom výskytu vady je nedodržanie návodu na obsluhu a údržbu predmetu kúpy predpísaného výrobcom zo strany odberateľa.

IX. Záverečné ustanovenie

 1. O všetkých prípadných sporoch vyplývajúcich
  z obchodných vzťahov medzi odberateľom a dodávateľom bude rozhodovať súd príslušný na konanie podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.
 2. V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie týchto OP stane neplatným alebo protiprávnym, ostávajú ostatné ustanovenia týmto nedotknuté. Dodávateľ bezodkladne nahradí takéto ustanovenia zákonnou a platnou verziou.
  Všetky vzťahy dodávateľa a odberateľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy a týchto OP, v týchto OP neupravené, sa riadia príslušným ustanovením
  Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
Top