PREHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Firma NEOSPED s.r.o. ,Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno, IČO: 35938391, DIČ: 2022013224 IČ-DPH: SK2022013224,  zapísaná do: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 16708/N (ďalej ako „Neosped“), prevádzkovateľ webovej stránky www. neosped.sk, vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj „údaje“) sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

Bezpečie vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. V týchto Zásadách spracovania osobných údajov („Zásady“) by sme vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.

 1. Osobné údaje a ich spracovanie
  1. Kategórie osobných údajov

Zhromažďujeme rôzne údaje v závislosti od toho, ktoré z našich služieb využívate.

 

Pokiaľ u nás nakupujete, zhromažďujeme:

 • Meno a kontaktné údaje. Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, telefónne číslo.
 • Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy – nakúpené produkty, zákaznícky segment, objem poskytnutých služieb

 

Pokiaľ od nás odoberáte marketingové správy, zhromažďujeme:

 • Meno a kontaktné údaje – e-mailová adresa a krstné meno.

 

Ďalej spracovávame tieto osobné údaje:

 • Údaje z komunikácie medzi Neosped a zákazníkom
 • Záznamy o správaní na internetových stránkach spravovaných Neosped

 

 1. 2. Účely spracovania osobných údajov:

Poskytovanie služieb a ich zlepšovanie. Aby sme mohli poskytovať ponúkané služby a zlepšovať ich k vašej spokojnosti, spracovávame vaše osobné údaje. Konkrétne sem patria:

 • Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb. Zákonným dôvodom je tu nevyhnutnosť pre splnenie kúpnej zmluvy a pri vybraných údajoch na splnenie právnych povinností (napr. účtovné doklady).
 • Zákaznícka podpora.Na zaistenie zákazníckeho servisu a na odstránenie prípadných problémov pri plnení kúpnej zmluvy spracovávame vaše osobné údaje na základe nevyhnutného splnenia týchto zmlúv.
 • Komunikácia.Zhromaždené údaje využívame s cieľom komunikácie s vami a jej individuálneho prispôsobovania. Môžeme vás napríklad kontaktovať telefonicky, e-mailom, alebo inou formou, oznámili vám aktuálny stav vašej žiadosti, objednávky alebo reklamácie alebo k nej od vás získali ďalšie informácie .
 • Zlepšovanie služieb.Údaje používame na neustále zlepšovanie našich služieb a systémov vrátane pridávania nových funkcií a zároveň s cieľom robiť informované rozhodnutia za použitia súhrnných analýz a business inteligencie, to všetko na základe nášho oprávneného záujmu odvíjajúceho sa od slobody podnikania a spočívajúceho v nevyhnutnosti zlepšovania poskytovaných služieb kvôli úspechu v hospodárskej súťaži. Aby sme zaistili dostatočnú ochranu vašim právam a záujmom, používame na účely zlepšovania osobné údaje v anonymizovanej podobe.

 

Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov. 

Údaje môžeme spracovávať aj z oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zaistení ochrany a bezpečnosti našich systémov a našich zákazníkov, na zisťovanie a prevenciu podvodov, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd na základe oprávneného záujmu.

 

Marketingové ponuky. 

Newsletter na e-mail (obchodné oznámenie)

 • Zasielame vám obchodné oznámenie týkajúce sa obdobných produktov, ako ste si kúpili.
 • Tieto obchodné oznámenia môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom e-maile. Na odhlásenie sa z odberu môžete tiež priamo kontaktovať náš zákaznícky servis alebo poverenca na ochranu osobných údajov.
 • V prípade, že odoberanie obchodných oznámení odhlásite, nebudeme naďalej vaše elektronické kontakty na tieto účely využívať. Začneme ich opäť využívať, pokiaľ ich zaregistrujete alebo si ich výslovne vyžiadate.

Marketingové ponuky, ktoré sa vám zobrazujú, môžu byť vybrané na základe ďalších informácií, ktoré sme o vás v priebehu času získali podľa kontaktných údajov, demografických údajov, obľúbených položiek a údajov o používaní z našich produktov a webov (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prehliadačom, údaje o preklikoch, zobrazených obchodných oznámeniach, navštívených produktoch). Nevykonávame plne automatizované spracovanie, ktoré by pre vás malo právne účinky.

Máte právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti týmto spracovaniam. Kontaktné údaje sú uvedené na konci tohto dokumentu.

Spracovávanie cookies z internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou Neosped.

 • V prípade, že máte vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou Neosped, a to na účely zaistenia lepšej prevádzky internetových stránok Neosped a na účely internetovej reklamy spoločnosti Neosped. Viac informácií nájdete v samostatnej kapitole tohto dokumentu.

 

 1. 3. Odovzdanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas.

 1. a) spoločnostiam vydávajúcim kreditné karty, poskytovateľom platobných služieb s cieľom spracovania platieb a bankám na základe vašej objednávky, plnenia kúpnej zmluvy
  b) prepravcom s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy
  c) ďalším poskytovateľom služieb, tretím stranám zapojeným do spracovania dát
  d) tretím stranám, napr. právnym zástupcom, súdom s cieľom vymáhania alebo uzavretia akejkoľvek zmluvy s vami
  e) verejným orgánom (napr. polícia)
  f) tretím stranám vykonávajúcim prieskumy medzi zákazníkmi

Pokiaľ tretie osoby použijú údaje v rámci ich oprávneného záujmu, nenesie za tieto spracovania správca zodpovednosť. Tieto spracovania sa riadia zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

Kuriér: Slovak Parcel Service s.r.o.
IČO: 31329217 DIČ: 2020351993 IČ DPH: SK2020351993
Sídlo: Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1 900 28 Ivanka pri Dunaji

Účtovníctvo: K KONTO s.r.o.
IČO:
45575142 DIČ: 2023063933 IČ DPH: SK2023063933
Sídlo K KONTO s.r.o. Palatínova 14 945 01 Komárno

Správca webu: BugesWeb s.r.o.
IČO:
47905948 DIČ: 2024135729 IČ DPH: SK2024135729
Sídlo: BugesWeb s.r.o. ul. gen. Klapku 2981/62 945 01 Komárno

Správca hostingu: WebSupport s. r. o.
IČO:
36421928 DIČ: 2021869234 IČ DPH: 2021869234
Sídlo: WebSupport s. r. o. Karadžičova 7608/12 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov

 

 1. Zabezpečenie osobných údajov a obdobie uchovávania

2.1. Zabezpečenie osobných údajov

 1. a) Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu.
  b) U našich spracovateľov vyžadujeme preukázanie súladu ich systémov s nariadením GDPR.


2.2. Obdobie spracovania

Osobné údaje spracovávame a uchovávame

 • v čase nevyhnutnom na zaistenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, t. j. počas objednávky a záručnej lehoty
 • v čase, počas ktorého je Neosped povinný ako správca uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Účtovné doklady, napr. faktúry vystavené spoločnosťou Neosped, sú v súlade so zákonom archivované 10 rokov od ich vystavenia.
 • Súhlas s marketingovými ponukami je platný 4 roky alebo do odvolania
 • Komunikácia 2 roky

V ostatných prípadoch vyplýva obdobie spracovania z účelu spracovania alebo je dané právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

 

 1. Práva subjektov údajov
 2. a) Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovávaní svojich osobných údajov.
  b) V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov robíme v rozpore s ochranou vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžete požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať urobenie opravy, doplnenie, likvidáciu osobných údajov alebo blokáciu osobných údajov.
  c) Pre uplatnenie svojich práv kontaktujte poverenca pre ochranu osobných údajov na e-mailovej adrese oto.bohil@neosped.sk. Obrátiť sa môžete aj na Úrad na ochranu osobných údajov.
  d) Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú vaše osobné údaje vymazané alebo anonymizované, to sa však netýka tých osobných údajov, ktoré Neosped potrebuje na splnenie zákonných povinností (napr. vybavenie už podanej objednávky) či na ochranu svojich oprávnených záujmov. K likvidácii osobných údajov dôjde takisto v prípade, že osobné údaje nebudú potrebné pre stanovený účel alebo ak bude uloženie vašich údajov neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov.

 3. Webové stránky

4.1. Súbory cookies

Naše stránky používajú tzv. cookies, aby naša ponuka bola pre vás relevantná, zaujímavá a používateľsky príjemná. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, smartfóne či inom zariadení a ktoré sa používajú vo vašom prehliadači. NEOSPED s.r.o. využíva funkciu “cookies” aj od spoločnosti Facebook a Google Súbory cookies využívame napr. na:

 • čo najlepšie prispôsobenie našich stránok vašim požiadavkám vďaka sledovaniu návštevnosti, vášho pohybu po stránkach a využitých funkciách
 • zistenie informácií o prezeraní reklám, aby sme vám nezobrazovali reklamu na tovar, o ktorý nemáte záujem

Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookie tretích strán“).

4.2. Využitie súborov cookies

Súbory cookie používané na našich stránkach možno rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé, tzv. „session cookie“, sú zmazané ihneď, len čo ukončíte návštevu našich stránok. Dlhodobé, tzv. „persistent cookie“, zostávajú uložené vo vašom zariadení omnoho dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (čas ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača).

Cookie možno tiež rozdeliť podľa ich funkčnosti na:

 • analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť používateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho používatelia používajú
 • konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
 • trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
 • remarketingové, ktoré používame na personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie
 • esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu

4.3. Odmietnutie súborov cookies

Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na vami vybrané typy.

4.4. Odkazy

Naše webové stránky obsahujú odkazy na iné webové stránky, ktoré sú praktické a obsahujú informácie. Upozorňujeme, že tieto stránky môžu byť vlastnené a prevádzkované ďalšími spoločnosťami a organizáciami a majú iné zásady zabezpečenia a ochrany osobných údajov. Naša spoločnosť nemá žiadnu kontrolu a nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie, materiál, produkty alebo služby nachádzajúce sa na týchto webových stránkach alebo prístupné prostredníctvom nich.

 1. Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí, čo sa týka týchto Zásad, nás neváhajte kontaktovať na adrese či zákazníckej linke uvedenej v päte týchto Zásad alebo prostredníctvom e-mailovej adresy.

Zodpovedná osoba: oto.bohil@neosped.sk

Kontakt: NEOSPED s.r.o. ,Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno, Slovensko

Zákaznícky servis: oto.bohil@neosped.sk

 1. Účinnosť

Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia od 1. 11. 2019.

 

Top